BIP

Ochrona danych osobowych

wersja archiwalna, tutaj dostępna jest wersja aktualna

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Informuję, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), d) i e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO).

Administratorem danych osobowych jest:

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Powstańców Śląskich  w Tychach

Cel przetwarzania: przetwarzanie jest wymogiem ustawowym.

Podstawa prawna przetwarzania: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach,  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,
art. 46 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

Odbiorcy danych: organy administracji publicznej, usługodawcy, którym zostaną zlecone usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, Miejskie Centrum Oświaty w Tychach.

Źródło danych: rejestr PESEL i rejestr mieszkańców.

Okres przechowywania danych:

  • Arkusze ocen – 50 lat od momentu ukończenia szkoły
  • Księga uczniów lub wychowanków – 25 lat od momentu ukończenia szkoły
  • Dzienniki lekcyjne i pozostałych zajęć – 5 lat
  • Okres przechowywania pozostałej dokumentacji poza w/w jest określony w instrukcji archiwizacyjnej placówki.

Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania przenoszenia danych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadku, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.

Danych osobowych nie przetwarza się w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu.

Skutkiem niepodania danych jest brak możliwości realizacji zadań publicznych polegających na kształceniu.

  Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych:

Zadania Inspektora Ochrony Danych realizuje tymczasowo Miejskie Centrum Oświaty w Tychach,

e-mail: iod@mco.tychy.pl

Po zakończeniu prowadzonego przez Miejskie Centrum Oświaty w Tychach postępowania przetargowego pn. „Pełnienie funkcji  Inspektora Ochrony Danych w Miejskim Centrum Oświaty
w Tychach oraz szkołach i placówkach oświatowych miasta Tychy” informację o wyłonionym do realizacji tych zadań pomiocie zamieścimy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.spxx.bip.tychy.edu.pl) oraz na stronie www.tychysp7.edupage.org

Prawo do wniesienia skargi: każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna,
że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy.

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2018-06-04 13:43:11 Zmiana publikacji sp36
2 2018-06-04 13:42:36 Zmiana publikacji sp36
3 2018-06-04 11:59:22 Zmiana publikacji sp36
4 2018-06-04 11:58:12 Dodanie publikacji sp36


stronę wyświetlono 168 razy Artykuł wyświetlony 168 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.